Xây dựng bộ từ khóa

Bộ từ khóa được xây dựng một cách hoàn chỉnh. Là yếu tố vô cùng quan trọng để khách hàng tiềm năng kết nối với thông điệp, thương hiệu và sản phẩm dịch vụ của bạn
  • Gom từ khóa liên quan đến nhóm SPDV
  • Phân thành từng nhóm nhóm từ khóa
Đánh giá nội dung